Allsmäktige, evige Gud, av vars nåd jordens
 härskare äga sin makt och folken sin styrka,
 vi bedja dig, låt korsets tecken alltid 
vägleda dem som samlas kring vårt lands 
flagga.

 Giv att under detta vår frihets och samhörighets
 ärorika banér riket städse må stå tryggat 
och låt oss en gång i korsets kraft uppnå målet 
i rättvisans och fridens eviga rike. 
Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Allsmäktige Gud, se i nåd ned till vår konung, 
vilken du har satt till styresman för vårt 
fädernesland. Låt vishetens och styrkans, 
rättvisans och mildhetens ande uppfylla
 honom, på det att han må befrämja allt 
som länder till din ära och till vår 
timliga och eviga välfärd. Välsigna honom
 jämte hela hans hus och giv honom
 riklig nåd, att han efter en lång 
och lycklig regering må varda värdig att
 upptagas i ditt eviga rike, 
genom Kristus, Vår Herre. Amen

Till Adoremus förstasida