För ett antal år sedan skrev vi en mycket upp-
skattad ledare om den ”karismatiska rörelsen” och
använde som referenslitteratur D:r DeTar´s bok om
Cursillorörelsen. Cursillorörelsen uppkom i de
spansktalande länderna under tidigt 60-tal och har
visat en förödande kraft i tidigare katolska länder
som Colombia, Usa och Brasilien. Föregående år
arrangerade de även en ”vallfärd” till Rom och som
utan förbehåll kommenterades positivt av
fd.svenska katolska publikationer och hemsidor. På
Cursillorörelsens hemsida (centret ligger i Dallas
Usa) kan man även läsa att den så påstådde ärkebis-
kop Brunett av Seattle och biskopen av Dallas i
somras besökte deras sommarläger för att som det
så vackert låter ”dela vår liturgi”. Kyrkan har alltid
varit misstänksam mot alla former av ”karismatiska
evenemang och rörelser” - men ju mer samma
Kyrka sekulariserats desto mer avarter har nu funnit
sitt hägn under hennes torra kvistar. 1973 kommen-
terade den traditionelle biskopen Msg. De Castro
Mayer av Campos Cursillorörelsens fördärvelse-
bringande verksamhet sålunda:
  ”Cursillorörelsen visar stora brister rörande
Kyrkans lära och på det moraliska området, detta
kan jag konstatera efter att ha undersökt deras
nationella och utländska publikationer”. Biskop
Mayer bekymrar sig för de oskyldiga som duperas
av denna rörelse, många romerska-katoliker har
lurats med i denna rörelse, och de måste upplysas
om ting som Cursillorörelsen inte släpper ut i ljuset.
  Prelaten säger att Cursillorörelsen framställer
samhället i en falsk ”jämlikhetsbild” vilken fördöm-
mer vårt nuvarande Kristuscentrerade samhälle och
dess strukturer. Tesen om ”att alla är lika” anser
han vara en vanlig kommunistlögn. Biskop Mayer
klagar främst över den venezuelanska Cursillo pub-
likationen ”Tripode” där det sägs att det finns ”en
kristen revolution som arbetar på samma gemen-
samma mål som den (gudlösa) kommunistiska re-
volution som i slutändan skall leda till ”fullständig
omdaning av mänskliga relationer”. 
  Vidare säger biskopen: ”Cursillorörelsen frodas i
marxistiska sammanslutningar och lockar främst
avfälliga präster. Den försöker även att rättfärdig-
göra prästernas dagliga liv och leverne genom att
påverka dessa i revolutionär riktning”. 
  ”Cursillorörelsen lär ut en radikal reform av våra
nutida sociala och ekonomiska strukturer utan att
säga vad man vill ersätta dem med”.
  ”Vid ett Cursillomöte i Colombia 1970 kritisera-
des våra strukturer i vilket de kallades ‘paterna-
listiska och oligarkiska’ och som motarbetar sann
jämlikhet”. 
  ”Vad gäller Syd-Amerika önskar Cursillorörelsen
att förändringen skall ske ”snabbt, ihärdigt och
totalt”. Detta betyder att Kristus och kristenheten
måste försvinna.
  Biskop Mayer pekar på att det avgörande felet
hos Cursillorörelsen ligger i att man accepterar som
självklarhet att mänskligheten måste ha en ny ord-
ning vad gäller våra nuvarande sociala strukturer
och en ny mänsklighet byggd på en ekonomisk
grund - vilken skall ersätta vår kristna moral och
etik. Cursillo som är hängiven den revolutionära
andan lär: ”Om vi inte kan uppnå denna nya okrist-
na ordning på fredligt vis måste det ske genom en
våldsam revolution”. 
  En sk. präst och framstående Cursillo ”fr.” Aug-
ustonovich som föredrar den socialistiska regimen
så ”är inte allt kapitalistiskt dåligt och allt socialis-
tiskt är inte bra”. Härmed kan man konstatera hur
dessa heretiker tänker dvs: ”djävulen är inte helt
och hållet ond och Gud är inte helt och hållet
god”. Biskop Mayer konstaterar: ”Sådan fungerar
den liberala-vänster kommunismens hjärntvätt i sin
kamp att erövra den gängse uppfattningen. Cursil-
lo är engagerad i en strid för att ändra katolsk upp-
fattning”.
  Ett av de starkaste bevisen för att kommunism
och kristendom inte är lika rör frågan om privat
egendom, biskop Mayer citerar här ”Tripode” igen:
  ”Allt ägandeskap skall förflyttas genom en stark
intervention av nationella och internationella
allmänna auktoriteter”. Biskop Mayer citer även ur
”Reflections for Cursillists” av Sebastian Gaya
Rivera: ”Vi skall strida med intelligens, artighet
och utan våld, mot de mest radikala förändringar-
na ända tills vi gemensamt besitter alla ägodelar”.
  Biskop Mayer är helt klar vad gäller rätten till pri-
vat egendom: ”De fundamentala sanningarna om
rätten till privat egendom har klart lärts ut av en
rad påvar under mer än ett århundrade”.
  ”I Cursillorörelsen strålar en åsikt igenom som
framställer det som de anser vara av den överna-
turliga ordningen på ett humanistiskt plan. De
erkänner inte den gudomliga och katolska ord-
ningen där det slutliga målet inte är människan
själv utan Guds tillbörliga ära och vördnad. Deras
uppfattninga av ”inrotad nåd” lär hädiskt att Jesus
Kristus kom till världen för människans bästa; och
endast för detta” säger deras text. 
  I en annan Cursillo bok som biskop Mayer läst
sägs det: ”Den kristna gruppen skall söka den
lösning som är det fundamentala problemet för
människan: glädje... tro rör sig inte först och
främst om Gud själv, utan människans perfektion i
Honom...”. Biskopen konstaterar: ”En sådan hu-
manistisk uppfattning skapar en omätbar över-
driven uppfattning om mänskligheten och dennas
perfektion, i motsats till dennas yttersta mål, Guds
ära. Tack vare detta synsätt deformeras mänsklig-
hetens mentalitet gravt. Mao. så inriktar man sig
bara på kroppens bästa vilket sker på bekostnad av
själsliga och sant andliga frågor. Människans per-
fektion ligger i hennes själ”.
  Cursillorörelsens glorifierande av den notoriske
Teilhard de Chardin kommenterar Msgr. Mayer
sålunda: ”de Chardin predikade en märklig
utvecklingslära med panteistiska kryddor där
människan upphöjdes till det gudomliga, de
Chardin´s verk har av den Heliga Stolen satts
under censur”. (vilket givetvis upphävdes av
dennes ”gode” lärjunge Johannes 23. red:s kom-
mentar).
  Biskop Mayer konstaterar även att Cursillo på ett
gravt och hädiskt sätt censurerar två helgon: den
beundransvärde eremiten Simon och S:t Louis
Gonzaga vilka praktiserade sträng bot och kysk-
het. Medan Kyrkan framställer dessa helgon som
förebilder för oss att beundra och efterlikna, kriti-
seras och hånas de av Cursillorörelsen vilken de-
moniskt kallar deras underbara liv för en ” falsk
uppfattning av helighet” medan man även förkas-
tar botgöring som ” egendomliga företeelser”.
  Den brasilianske prelaten går vidare in på de
egendomliga metoder som Cursillo använder när de
försöker omvända människor, en slags ”experimen-
tell tro där intelligens inte behövs och endast käns-
lor räknas”. Cursillo insisterar på en personlig er-
farenhet, en ”livekontakt” orsakad av figuren Kris-
tus snarare än fundamental roll av intellektuell
kunskap av uppenbarade sanningar. Känslor och
intryck äras, vilket har lett till ett slags moderna
konversioner fullt jämförbara med den hjärntvätt
som används av kommunisterna. Denna hjärntvätt
är Cursillorörelsens viktigaste instrument i att vinna
anhängare (”konvertiter”).
  Cursillorörelsen har även ett slags tredagars ”re-
trätter” där deltagarnas känsliga sidor starkt bejakas
och som fyller deltagarna med glädje och där en
slags överstimulering spelar huvudrollen. Där för-
söker man skapa bilder och känslor av en vänlig
Gud där subjektets mål är att omvända sig till sig
själv. Under själva mötena (som kallas ”rolls”)
försöker ledaren skapa spontanitet, lekfullhet,
gemenskap, förtrolighet, etc. genom ständigt åter-
kommande skämt. Detta skapar en falsk uppfattning
av konversio och inte den nödvändiga omvändel-
sen.
  Skämten som används passar sig inte i normala
katolska omgivningar säger biskop Mayer. An-
vändningen av fula och vulgära ord har blivit van-
ligen förekomna vid Cursillomöten. Cursillorörel-
sens mentalitet har lett till att man vid sina tredag-
arsmöten hädar Guds heliga namn, man deformerar
med andra ord den katolska mentaliteten. Denna
Cursilloverksamhet riktad mot vår Herre Jesus Kris-
tus tenderar att förlora all respekt och tillbedjan
vilken vi är skyldiga vår Skapare. Det heliga An-
letet av den heliga Skruden i Turis inspirerar oss.
Men Cursillomedlemmar har vulgärt lärt sig att
kalla Jesus Kristus för ”vår höjdare”, och att se
Honom som en hippie. De presenterar för oss en
helt annan syn på Evangeliernas Kristus som öd-
mjukade sig inför soldaterna med sitt ”Ego Sum”
och omvände S:t Petrus med ett enda hastigt ögon-
kast. 
  Biskop Mayer avslutar intervjun med: ”Det är
inte svårt att förstå vad som händer med de kato-
likers själar som inträder i en sådan rörelse, eller
hur deformerade katolskt synsätt blir, där Guds
avbild hålls upp för att smutskastas och förlöjligas
och tillåts cirkuleras på de mest hädiska vis”.
  ”Men” säger kanske de flesta, detta skrevs ju för
så ”länge sen” och frågan har behandlats av en
”ultrakonservativ” biskop som givetvis varit partisk
i frågan. Låt oss istället säga vad som presenteras
på denna ruttna rörelses hemsida av idag!
  ”Cursillorörelsen föddes i de förnyelsens rörelser
som föregick det andra vatikankonciliet. Detta (v2)
var en så avgörande händelse i den moderna ka-
tolska Kyrkans historia att vi tenderar att säga att
vi som rörelse föddes under konciliet. Själva Cur-
sillorörelsen har skapats av de moderna teologer
som spred förnyelsens ande...”
  ”Rörelsens verkställande utskott har vid många
tillfällen besökt Rom och vid en audiens 1966 ad-
resserade ‘påve’ Paul 6 dem sålunda: ”Vi vet att
Cursillorörelsens uppfattning av andlighet och
apostolicitet leds av ”Sensuc Ecclesiae” - Kyrkans
sinne”. Ganska märkligt (?) eller är det inte så att
Montini i denna sekt såg framtiden framför sig dvs.
den framtid när mänskligheten uppnått samma
status som Gud - ve vad han i så fall måste ha be-
dragit sig! JP2 adresserade rörelsen då den firade
sin trettiorsdag 1980: ”Ni har återupptäckt de ex-
plosiva sanningar som finns att hämta i det evan-
geliska budskapet. Gud alltings Fader, kommer till
oss genom Jesus Kristus och förenar oss i en enda
familj vilken är Kyrkan....Min apostoliska välsig-
nelse må inspirera er att leva och verka för evigt”.
  Vad Wojtyla har för uppfattning gällande begrep-
pet kyrka vet vi redan, dvs. en interkonfessionell
avart där alla blir saliga på sin tro - vad än detta
innebär (traditionell katolicism givetvis utesluten ur
sammanhanget). 
  ”Genom historien, har stora saker hänt eftersom
olika individer gjort mer än vad som förväntades
av dem. I den katolska Kyrkan kallar vi några av
dessa individer för helgon. Det har sagts att Gor-
bachev när han gjorde slut på kommunisternas
kontroll inspirerades av Lech Walensa. Walensa
inspirerades själv av D:r Martin Luther King, som i
sin tur inspirerades av Rosa Parks, en svart kvinna
som vägrade att sitta längst bak i bussen. Vi pekar
här på Guds mysterier. Hur kan vi annars förklara
de händelser som skapat vår värld”?
  Med detta som källa hoppas jag att vi unisont läg-
ger Cursillorörelsen där den hör hemma dvs. på
soptippen! Må även alla ”av konciliet inspirerade
pingst och förnyelsegrupper behandlas lika!!!
           MR.